NAME

sndfile-metadata-get - retrieve metadata from a sound file
sndfile-metadata-set - set metadata in a sound file

SYNOPSIS

sndfile-metadata-get [options] file
sndfile-metadata-set [options] file
sndfile-metadata-set [options] input-file output-file

DESCRIPTION

sndfile-metadata-get and sndfile-metadata-set use libsndfile (http://www.mega-nerd.com/libsndfile/) to retrieve metadata from or set metadata in a sound file.

Run "sndfile-metadata-get --help" or "sndfile-metadata-set --help" for more information

AUTHOR

This manual page was written by Erik de Castro Lopo <erikd [at] mega-nerd.com>.