ata_sas_port_destroy (9) - Linux Manuals

ata_sas_port_destroy: Destroy a SATA port allocated by ata_sas_port_alloc

NAME

ata_sas_port_destroy - Destroy a SATA port allocated by ata_sas_port_alloc

SYNOPSIS

void ata_sas_port_destroy(struct ata_port ap);

ARGUMENTS

ap

SATA port to destroy

AUTHOR

Jeff Garzik

Author.

COPYRIGHT